Cjs Ledsagarservice Logga

VEM KAN FÅ INSATSEN LEDSAGARSERVICE?

Person i trappa med käppAlla de som har en funktionsnedsättning som gör att de blir mer isolerade hemma och inte kan ta sig ut på egen hand, kan söka ledsagarservice hos sin biståndshandläggare på respektive Stadsdelskontor.
Du måste beskriva varför du behöver en ledsagare/avlösare och till vilka aktiviteter du vill ha det till.

Biståndshandläggaren fattar sedan ett beslut på hur många timmar du kan få beviljat i månaden. Sedan är det upp till dig att välja vilken utförare du vill ha.

Ledsagning/Avlösning är man berättigad genom två olika lagar.
Antingen:
LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
För att få rätt till ledsagarservice enligt LSS ska du ha ett omfattande och varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som ger dig svårigheter att klara ditt dagliga liv.
Det gäller också personer som har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada på grund av en skada eller sjukdom.

SoL – Socialtjänstlagen (2001:453)
Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte aktivt kan delta i samhällslivet och på så sätt få skäliga levnadsvillkor, har rätt till ledsagning/avlösning enl denna lag.

Kommunen har alltid det yttersta ansvaret att tillgodose de behov av stöd och service som ditt funktionshinder innebär. Om du inte omfattas av LSS kan bistånd enligt SoL, socialtjänstlagen vara ett alternativ.