Cjs Ledsagarservice Logga

FAKTA

Vi som arbetar administrativt inom CJs är:

Åsa Walderik, VD
Carin Eklund, Ekonomichef
Lena Einarsson, Enhetschef
Ann-Louise Forneman, Verksamhetsledare
Kristina Schultz, Kundansvarig
Per-Olof Andersson, Samordnare

CJs Ledsagarservice AB styrelse:
Dan Olsson, Ordförande
Markku Onella, Ledamot
Åsa Walderik, Suppleant

Inriktning: Ledsagning och avlösning.

Antal brukare i Jan 2017: 170 inkl föreningar och privata.

På kontoret arbetar tre heltidsanställda och i jan 2017  var vi 130 ledsagare, varav 24 döva och 32 teckenspråkiga. Alla ledsagare är timanställda och vi har kollektivavtal med KFO.

Spec kompetens: Syntolkning och teckenspråk

Kvalitet och Nyckeltal:
Kvalitetsarbetet utgår från brukarnas behov och önskemål. Brukarna ska känna sig trygga med insatserna, få ett gott bemötande och att insatsen utförs med hög kvalitet.

Brukarnas önskemål på ledsagare tillgodoses i möjligaste mån vad gäller intressen, ålder och kön. Vår avvikelsehantering bidrar till en systematisk kvalitetsförbättring. Enligt vår senaste kundundersökning var 100% av kunderna nöjda, därav 89% mycket nöjda, vad gäller tillgänglighet, bemötande, service och ledsagning.

Ledsagarna erhåller kontinuerlig fortbildning. I vår senaste medarbetarundersökning bland ledsagarna uppger en stor majoritet att de trivs mycket bra, att CJs har ett bra öppet klimat, bra kompetensdagar. Alla nya ledsagare får, förutom introduktionsutbildning, även en ledsagarhandbok.
Ledsagarna är engagerade i sina brukare och är stolta över sitt arbete!

CJs Ledsagarservice har ett nära samarbete med Team Olivia i stöd, support, kunskapsutbyte och regelbunden uppföljning vad gäller kvalitetsfrågor.

Mål: Att ge god service och ett gott bemötande till våra brukare och deras företrädare och de kommuner vi samarbetar med.
Vi möter varje brukare utifrån deras unika behov.

Våra värdeord är:
Kunskap, Känsla, Trygghet, Kontinuitet

Vår vision:

Vi ska vara det personligaoch kompetenta ledsagarföretaget i Stockholm – en betydande partner till våra kunder och uppdragsgivare.

Vi vill vara det naturliga första valet.